Politică de confidențialitate

Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Adresa website-ului nostru este: https://denisatudor.ro.

Această secțiune are rolul de a vă informa cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate și modul în care acestea sunt prelucrate de către Cabinet de avocat – Denisa Tudor (în continuare „Cabinetul”), cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169X, prin intermediul website-ului, în calitate de operator de date cu caracter personal.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@denisatudor.ro sau la sediul nostru din București, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169X.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cum colectăm datele cu caracter personal

În mod direct, respectiv: 

 1. atunci când ne contactați prin completarea formularului ce se regăsește la sfârșitul paginii/articolului; 
 2. atunci când ne furnizați date cu caracter personal prin completarea secțiunii „comentarii”;
 3. atunci când ne contactați telefonic/pe e-mail. 

În mod indirect, respectiv prin navigarea pe website-ul nostru sau prin interacționarea cu acesta. 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 1. datele pe care ni le puneți la dispoziție: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, precum și orice alte date pe care ni le furnizați prin completarea formularului de contact/secțiunii de comentarii ori telefonic/pe e-mail;
 2. adresa IP, locul accesării site-ului, ora accesării site-ului, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri. Aceste date sunt furnizate de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul pe site-ul www.denisatudor.ro.

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Cabinetul prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri legale:

 1. În scopul executării contractului de asistență juridică – Cabinetul va prelucra datele cu caracter personal în scopul reprezentării clientului în fața instanțelor de judecată ori în scopul acordării consultanței juridice. Cabinetul va prelucra datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din contractul de asistență juridică.
 2. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale – Cabinetul va prelucra datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.

Durata de reținere a datelor cu caracter personal

Cabinetul prelucrează datele cu caracter personal pe toată durata executării contractului de asistență juridică și le va reține pe o perioadă rezonabilă, fără a depăși un termen de 1 an de la momentul încetării contractului de asistență juridică din orice motiv.

Transferul datelor cu caracter personal

Cabinetul va prelucra datele cu caracter personal numai în scopurile declarate și nu va transfera datele cu caracter personal către terți decât în condițiile prevăzute de Regulamentul General pentru Protecția Datelor.

Drepturile persoanei vizate

Cabinetul asigură respectarea drepturilor persoanei vizate, respectiv:

 1. Dreptul de acces – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 2. Dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 3. Dreptul la ștergere – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate și în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 6. Dreptul la opoziție –  În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. 
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care prelucrarea automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Cabinet, în măsura în care este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Cabinetului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate ori are la bază consimțământul explicit persoanei vizate.
 8. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu o plângere în situația în care apreciază că drepturile sale au fost încălcate.
 9. Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Modificări aduse Politicii de confidențialitate

În măsura în care Cabinetul va considera necesar, va modifica prezenta Politică de confidențialitate, publicând noua versiune pe www.denisatudor.ro.